بیش از یک ربع قرن تولید مستمر و با افتخار - بیش از یک ربع قرن خدمت و سرافرازی، باز هم افتخاری دیگر، اولین محصول هزاره سوم، فرش ۱۲۰۰ شانه، عرض ۴ متر تراکم ۳۶۰۰

  • رنگ رزی
  • ریسندگی
  • هیت ست
  • بافندگی
  • عرضه مستقیم