شما به کرات با اصطلاح "شانه و تراکم فرش" برخورد کرده اید، اولین توضیحاتی که فروشندگان در مورد فرش میدهند مربوط به شانه و تراکم فرش است.

قبل از تعریف شانه باید تراکم را تعریف کرد در فرش دو نوع تراکم داریم: تراکم نخ تار و تراکم نخ پود. اصطلاح شانه که عموم مردم از آن استفاده میکنند به تراکم نخ تار اشاره دارد بطور مثال 1200 شانه یعنی در یک متر عرض فرش 1200 گره (ریشه ) میباشد.
 و منظور از تراکم متداول ،تراکم نخ پود است. اگر بخواهیم تراکم را بطور ساده تعریف کنیم، تعداد پود در هر رج ضرب در شانه فرش میباشد به عنوان مثال 1200 شانه در هر رج آن 3 پود بافت شده است که حا صل ضرب این دو3600 است که تراکم فرش میباشد.

چطور شانه اصلی فرش را از غیرواقعی تشخیص دهیم؟

بطور خیلی ساده میتوانید شانه اصلی فرش را بدست آورید، شما باید 10 درصد این مقدار را محاسبه کنید. بطور مثال 1200 شانه واقعی در 10 سانتی متر آن باید 120 گره (ریشه) وجود داشته باشد.


پربیننده ترین اخبار

جدیدترین اخبار