ضمانت نامه فرش ماشینی

خریدار گرامی : 

ضمن تقدیر و تشکر از حسن انتخاب شما به اطلاع می رساند این شرکت، کلیه محصولات تولیدی خود را به مدت 240 ماه در قبال خرابی های پس از تولید شامل گسستگی اجزا و کیست 

در سطح فرش طبق تعهدات شرکت ضمانت می نماید.

در صورت مشاهده هرگونه خرابی می توانید با ارائه ضمانت نامه به نمایندگی های معتبر شرکت مراجعه نمایید.

 

1 - خسارت ناشی از شستشوی نامناسب، حمل و نقل نامناسب و نگهداری در شرایط بد شامل ضمانت نامه نمی شود.

2 - هرگونه قلم خوردگی در متن ضمانت نامه موجب ابطال آن می گردد.