گواهی نامه ها

1- دارای مجوز و پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن
2- دارای نشان استاندارد ملی ایران
3- دارنده استاندارهای 9001:2008 ISO ازUKASانگلستان 
4- عضویت دراتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان صنایع نساجی ایران
5- عضویت اتحادیه تولیدکنندگان فرش ماشینی و خدمات قالیبافان کاشان
6- عضویت اتحادیه تولیدکنندگان فرش ماشینی 
7- عضویت اتاق بازرگانی
8- عضویت اتاق بازرگانی ایران و آلمان