مسئولیت اجتماعی

مطالعه کتب تاريخي و مرجع قالی و تحقيقات ميداني نشان دهنده عمق ظلمي است که در طول تاريخ بر طراحان و نقاشان نقشه قالی روا رفته است. 
طراحان و نقاشان قالی که خلق اصلي ترين و اساسي ترين مرحله از چرخه توليد قالی را به عهده دارند و درعين حال يکي از مظلومترين افراد جامعه قالی هستند. 


آنان عمري را با هزاران آرزو و اميد براي قالی ايران زحمت و تلاش مضاعفي را تحمل مي نمايند ولي اکثرشان در سنين پيري روزگار بسيار سختي را مي گذرانند. امروزه به لحاظ اينکه حداقل 70% از ارزش افزوده قالی رنگبندي و نقشه قالی مي باشد و هرکس بتواند در ارائه رنگبنديهاي مناسب و طرح ها و نقوش اصيل و متناسب با سليقه ي مشتري خلاقيت بيشتري داشته باشد در بازار جهاني قالی از قدرت رقابتي بيشتري برخوردار است، نقش طراحان و نقاشان نقشه قالی از جايگاه بسيار بالايي برخوردار است. علاوه بر اينکه کيفيت کارطراح تعيين کننده ميزان ارزش افزوده قالی است دقت عمل او ميتواند از شکل گيري برخي عيوب در بافت قالی نيز جلوگيري شود. 


بويژه از ديدگاه بازاريابي نوين يعني توليد کالا بر مبناي سلايق و نيازهاي مشتريان و توليد بر مبناي سفارش، طراحان و نقاشان قالی ايران هستند که ديدگاه هاي کارفرما و توليدکننده و مشتريان را بايدعميقاً درک و نهايتا با رعايت آنها در طرح ها و نقوش قالی باعث افزايش ارزش افزوده گردد. 
با عنايت به اين نقش عظيم و ارزنده، متولي قالی و تشکل ها و حتي کارفرمايان و توليدکنندگان کمترين عنايت و توجه لازم را به اين گروه داشته اند. مرکز ملي فرش ايران بايد با تشکيل انجمن طراحان و نقاشان قالی کشور در جهت سازماندهي و ساماندهي طراحان و نقاشان قالی کشور تا در مرحله ي اول اين انجمن اقدام به شناسايي، سطح بندي کليه طراحان و نقاشان قالی در کشور نموده و متناسب با وضعيت هر کدام به آنان خدمات آموزشي و پشتيباني ويژه به عمل آيد. اساساً صرف صدور کارت شناسايي براي طراحان و نقاشان قالی از طرف سازمان هاي بازرگاني و يا عضويت آنها در اتحاديه هاي صنفي ساير رسته هاي شغلي قالی نميتواند گره گشاي مشکلاتشان باشد. 


انجمن طراحان و نقاشان قالی کشور بايد همانند انجمن خوشنويسان ايران طراحان و نقاش قالی را به توجه به مهارت آنان درجه بندي نمايد با توجه به پراکندگي طراحان و نقاشان و برخوردهاي سليقه اي سازمان هاي بازرگاني استان تشکيل اين انجمنها در مراکز استان ها عملا کارآيي و اثر بخشي لازم را نخواهد داشت کمااينکه تاکنون نيز همين گونه بوده است. بديهي است بخشي از اعتبار مورد نياز پشتيباني آموزشي از طراحان و نقاشان قالی کشور بايد توسط مرکز ملي فرش ايران تامين و در اختيار انجمن جهت انجام اين امر قرار گيرد. بازديدهاي هدفمند و برنامه ريزي شده به شرط آنکه تمامي اعضاي گروه از طراحان و نقاشان قالی با يک سطح مشخص و معين انجام گردد و نه آنچه که تا کنون انجام شده (ترکيبي ناهمگون از طراح، نقاش و توليدکننده و دولتي و...) ميتواند مهمترين نياز طراح يعني آگاهي از نيازها و سلايق مشتريان را برطرف نمايد. 
برگزاري مراسم بزرگداشت چهره هاي شاخص طراحي و نقاشي قالی کشور نيز بايد هدفمند انجام گردد