هـمه  تصاویر ارسالی  تصاویر ارسالی 2  تست2
  • ۱۳ آبان ۱۳۹۶
  • ۸ آبان ۱۳۹۶
  • ۱۳ مهر ۱۳۹۶

    منظور از شانه و تراکم در فرش ماشینی چیست؟

    شما به کرات با اصطلاح "شانه و تراکم فرش" برخورد کرده اید، اولین توضیحاتی که فروشندگان در مورد فرش میدهند مربوط به شانه و تراکم فرش است. قبل از تعریف شانه باید تراکم را تعریف کرد در فرش دو نوع تراکم داریم: تراکم نخ تار و تراکم نخ پود. اصطلاح شانه که عموم مردم از آن استفاده میکنند به تراکم نخ تار اشاره دارد بطور مثال 12... ادامه ...