• فرش 1000 شانه طرح گلپری ویژه جشنواره
  فرش 1000 شانه طرح گلپری ویژه جشنواره
  7,750,000
  %20
  6,210,000تومان
 • فرش 12 متری 1200 شانه طرح چشمه ویژه جشنواره
  فرش 12 متری 1200 شانه طرح چشمه ویژه جشنواره
  20,600,000
  %30
  14,420,000تومان
 • فرش 12 متری 1200 شانه طرح امواج ویژه جشنواره
  فرش 12 متری 1200 شانه طرح امواج ویژه جشنواره
  اتمام موجودی
 • فرش 12 متری 1200 شانه طرح آذین ویژه جشنواره
  فرش 12 متری 1200 شانه طرح آذین ویژه جشنواره
  20,600,000
  %30
  14,420,000تومان
 • فرش 1200 شانه طرح لوکس ویژه جشنواره
  فرش 1200 شانه طرح لوکس ویژه جشنواره
  20,600,000
  %30
  14,420,000تومان
 • فرش 12 متری 1200 شانه طرح قاب باستان ویژه جشنواره
  فرش 12 متری 1200 شانه طرح قاب باستان ویژه جشنواره
  اتمام موجودی
 • فرش 9 متری 1200 شانه طرح آناهیتا ویژه جشنواره
  فرش 9 متری 1200 شانه طرح آناهیتا ویژه جشنواره
  15,860,000
  %30
  11,100,000تومان
 • فرش 12 متری 1200 شانه طرح زنبق ویژه جشنواره
  فرش 12 متری 1200 شانه طرح زنبق ویژه جشنواره
  21,100,000
  %32
  14,420,000تومان
 • فرش 9 متری 1200 شانه طرح آذین ویژه جشنواره
  فرش 9 متری 1200 شانه طرح آذین ویژه جشنواره
  21,100,000
  %32
  14,420,000تومان
 • فرش 12 متری 1200 شانه طرح رادین ویژه جشنواره
  فرش 12 متری 1200 شانه طرح رادین ویژه جشنواره
  20,600,000
  %30
  14,420,000تومان
 • فرش 12 متری 1200 شانه طرح امواج ویژه جشنواره
  فرش 12 متری 1200 شانه طرح امواج ویژه جشنواره
  20,600,000
  %30
  14,420,000تومان
 • فرش6 متری 1200 شانه طرح طره ویژه جشنواره
  فرش6 متری 1200 شانه طرح طره ویژه جشنواره
  10,300,000
  %30
  7,210,000تومان
 • فرش 12 متری 1200 شانه طرح شکارگاه ویژه جشنواره
  فرش 12 متری 1200 شانه طرح شکارگاه ویژه جشنواره
  20,600,000
  %30
  14,420,000تومان
 • فرش 12 متری 1200 شانه طرح قاب باستان ویژه جشنواره
  فرش 12 متری 1200 شانه طرح قاب باستان ویژه جشنواره
  20,600,000
  %30
  14,420,000تومان
 • فرش6 متری 1200 شانه طرح طره ویژه جشنواره
  فرش6 متری 1200 شانه طرح طره ویژه جشنواره
  10,300,000
  %30
  7,210,000تومان
 • فرش 12 متر 700 شانه طرح پرنسس رنگ طوسی ویژه جشنواره
  فرش 12 متر 700 شانه طرح پرنسس رنگ طوسی ویژه جشنواره
  15,000,000
  %30
  10,500,000تومان
 • فرش 1000 شانه طرح لیلی ویژه جشنواره
  فرش 1000 شانه طرح لیلی ویژه جشنواره
  15,500,000
  %20
  12,400,000تومان
 • فرش 1000 شانه طرح مانلی ویژه جشنواره
  فرش 1000 شانه طرح مانلی ویژه جشنواره
  15,500,000
  %20
  12,420,000تومان